3.1. Datetime Dates and Time

3.1.1. Creating date objects

Create date object with custom date:

from datetime import date


d = date(1961, 4, 12)

d          # datetime.date(1961, 4, 12)
d.year       # 1961
d.month       # 4
d.day        # 12

Create date object with current date:

from datetime import date


today = date.today()

today        # datetime.date(2020, 1, 5)
today.year     # 2020
today.month     # 1
today.day      # 5

3.1.2. date methods

 • Python defines Monday as zero

 • ISO defines Monday as one

date object methods. Python defines Monday as zero. ISO defines Monday as one:

from datetime import date


# Armstrong made a first step on the Moon on Monday
d = date(1969, 7, 21)

d          # datetime.date(1969, 7, 21)
d.weekday()     # 0
d.isoweekday()   # 1
d.isoformat()    # '1969-07-21'

3.1.3. Creating time objects

Create time object with custom time:

from datetime import time


t = time(2, 56, 15)
# datetime.time(2, 56, 15)

t.hour       # 2
t.minute      # 56
t.second      # 15
t.microsecond    # 0

Create time object representing midnight and noon:

from datetime import time


time()       # datetime.time(0, 0)
time(0, 0)     # datetime.time(0, 0)
time(0, 0, 0)    # datetime.time(0, 0)

time(12)      # datetime.time(12, 0)
time(12, 0)     # datetime.time(12, 0)
time(12, 0, 0)   # datetime.time(12, 0)

time(24, 0)     # ValueError: hour must be in 0..23

3.1.4. Creating datetime objects

Create datetime object:

from datetime import datetime


dt = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

dt         # datetime.datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)
dt.year       # 1969
dt.month      # 7
dt.day       # 21
dt.hour       # 2
dt.minute      # 56
dt.second      # 15
dt.microsecond   # 0

Create datetime with empty time (representing midnight):

from datetime import datetime


dt = datetime(1969, 7, 21)

df         # datetime.datetime(1969, 7, 21, 0, 0, 0)
dt.year       # 1969
dt.month      # 7
dt.day       # 21
dt.hour       # 0
dt.minute      # 0
dt.second      # 0
dt.microsecond   # 0

Create datetime from date and time objects:

from datetime import datetime, date, time


d = date(1969, 7, 21)
t = time(2, 56, 15)

datetime(
  year=d.year,
  month=d.month,
  day=d.day,
  hour=t.hour,
  minute=t.minute,
  second=t.second)
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

datetime(d.year, d.month, d.day, t.hour, t. minute, t.second)
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

datetime.combine(d, t)
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

3.1.5. datetime methods

 • Python defines Monday as zero

 • ISO defines Monday as one

datetime methods:

from datetime import datetime


dt = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

dt         # datetime.datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)
dt.date()      # datetime.date(1969, 7, 21)
dt.time()      # datetime.time(2, 56, 15)
d.weekday()     # 0
d.isoweekday()   # 1
dt.isoformat()   # '1969-07-21T02:56:15'

3.1.6. Current datetime in local time

Current datetime in local timezone:

from datetime import datetime


now = datetime.now()

now         # datetime.datetime(2019, 1, 5, 20, 15, 0, 547414)
now.year      # 2019
now.month      # 1
now.day       # 5
now.hour      # 20
now.minute     # 15
now.second     # 0
now.microsecond   # 547414

3.1.7. Assignments

Code 3.1. Solution
"""
* Assignment: Datetime Create Custom
* Complexity: easy
* Lines of code: 3 lines
* Time: 3 min

English:
  1. First human (Yuri Gagarin) flown to space on
    April 12th, 1961 at 6:07 a.m. from Bajkonur Cosmodrome in Kazahstan
  2. Create `date` object representing date of the launch
  3. Create `time` object representing time of the launch
  4. Combine date and time into `datetime` object representing
    exact moment of the launch
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Pierwszy człowiek (Juri Gagarin) poleciał w kosmos
    12 kwietnia 1961 roku o 6:07 rano z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie
  1. Stwórz obiekt `date` reprezentujący datę startu
  2. Stwórz obiekt `time` reprezentujący czas startu
  3. Połącz datę i czas w obiekt `datetime` reprezentujący
    dokładny moment startu
  X. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(d) is date, \
  'Variable `dt` has invalid type, must be a date'

  >>> assert type(t) is time, \
  'Variable `t` has invalid type, must be a time'

  >>> assert type(dt) is datetime, \
  'Variable `dt` has invalid type, must be a datetime'

  >>> str(d)
  '1961-04-12'
  >>> str(t)
  '06:07:00'
  >>> str(dt)
  '1961-04-12 06:07:00'
"""


# Given
from datetime import datetime, date, time


d = ... # date: representing April 12th, 1961 6:07 a.m.
t = ... # time: representing April 12th, 1961 6:07 a.m.
dt = ... # datetime: representing April 12th, 1961 6:07 a.m.


Code 3.2. Solution
"""
* Assignment: Datetime Create Current
* Complexity: easy
* Lines of code: 3 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Create `datetime` object with current date and time
  2. Create `date` object with current date
  3. Create `time` object with current time
  4. Date and time must be from system, not hardcoded in code
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz obiekt `datetime` z obecną datą i czasem
  2. Stwórz obiekt `date` z obecną datą
  3. Stwórz obiekt `time` z obecnym czasem
  4. Data i czas ma być pobierana z systemu, nie zapisana w kodzie
  X. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(dt) is datetime, \
  'Variable `dt` has invalid type, must be a datetime'

  >>> assert type(d) is date, \
  'Variable `dt` has invalid type, must be a date'

  >>> assert type(t) is time, \
  'Variable `t` has invalid type, must be a time'
"""


# Given
from datetime import datetime, date, time


dt = ... # datetime: representing current moment
d = ... # date: representing current moment
t = ... # time: representing current moment