2.3. Datetime Time Deltas

2.3.1. Timedelta object

Shifting datetime objects:

from datetime import datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

between_dates = armstrong - gagarin

str(between_dates)         # '3021 days, 20:49:15'
between_dates            # datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)
between_dates.days         # 3021
between_dates.seconds        # 74955
between_dates.total_seconds()    # 261089355.0 (days * seconds per day + seconds)

2.3.2. Time Shift

2.3.3. Simple Shifts

Simple timedelta shifts:

from datetime import timedelta, datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin - timedelta(minutes=15)
# datetime.datetime(1961, 4, 11, 23, 45)

gagarin + timedelta(minutes=10)
# datetime.datetime(1961, 4, 12, 0, 10)

Simple timedelta shifts:

from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

armstrong - timedelta(hours=21)
# datetime.datetime(1969, 7, 20, 5, 56, 15)

armstrong + timedelta(hours=5)
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 7, 56, 15)

Simple timedelta shifts:

from datetime import timedelta, date


sputnik = date(1957, 10, 4)

sputnik + timedelta(days=5)
# datetime.date(1957, 10, 9)

sputnik - timedelta(days=3)
# datetime.date(1957, 10, 1)

Simple timedelta shifts:

from datetime import datetime, timedelta


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin + timedelta(weeks=2)
# datetime.datetime(1961, 4, 26, 0, 0)

gagarin - timedelta(weeks=3)
# datetime.datetime(1961, 3, 22, 0, 0)

2.3.4. Complex Shifts

Complex timedelta shifts:

from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

armstrong - timedelta(days=2, hours=21)
# datetime.datetime(1969, 7, 18, 5, 56, 15)

Complex timedelta shifts:

from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

duration = timedelta(
  weeks=3,
  days=2,
  hours=21,
  minutes=5,
  seconds=12,
  milliseconds=10,
  microseconds=55)
# datetime.timedelta(days=23, seconds=75912, microseconds=10055)

between_dates = armstrong - duration
# datetime.datetime(1969, 6, 27, 5, 51, 2, 989945)

2.3.5. Month Shifts

Subtract month from datetime:

from datetime import timedelta, date


MONTH = timedelta(days=30.436875)

gagarin = date(1961, 4, 12)
gagarin - MONTH
# datetime.date(1961, 3, 13)

Subtract month from datetime:

from calendar import monthlen
from datetime import timedelta, date


def month_before(dt):
  MONTH = monthlen(dt.year, dt.month)
  return dt - timedelta(days=MONTH)


gagarin = date(1961, 4, 12)
month_before(gagarin)
# datetime.date(1961, 3, 13)

2.3.6. Duration

Duration between two datetimes:

from datetime import datetime

SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR
MONTH = 30.436875 * DAY # Average days a month in solar calendar
YEAR = 365.2425 * DAY # Solar calendar

def duration(dt):
  years, seconds = divmod(dt.total_seconds(), YEAR)
  months, seconds = divmod(seconds, MONTH)
  days, seconds = divmod(seconds, DAY)
  hours, seconds = divmod(dt.seconds, HOUR)
  minutes, seconds = divmod(seconds, MINUTE)

  return {
    'years': int(years),
    'months': int(months),
    'days': int(days),
    'hours': int(hours),
    'minutes': int(minutes),
    'seconds': int(seconds),
  }


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

dt = armstrong - gagarin
# datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)

duration(dt)
# {'years': 8, 'months': 3, 'days': 8, 'hours': 20, 'minutes': 49, 'seconds': 15}

2.3.7. Assignments

Code 2.7. Solution
"""
* Assignment: Datetime Timedelta Period
* Complexity: easy
* Lines of code: 15 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Use data from "Given" section (see below)
  2. Given period is the time between Gagarin launch and Armstrong first step on the Moon
  3. Assume:
    a. year = 365.2425 days
    * month = 30.436875 days
  4. From current date subtract this period
  5. Print calculated date
  6. How old were you at the given moment?

Polish:
  1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)
  2. Podany jest czas, który upłynął między startem Gagarina a pierwszym krokiem Armstronga na Księżycu
  3. Uwzględnij założenie:
    a. rok = 365.2425 dni
    * miesiąc = 30.436875 dni
  4. Od obecnej chwili odejmij ten czas
  5. Wyświetl wyliczoną datę
  6. Ile miałeś wtedy lat?

Given:
  * 8 years
  * 3 months
  * 8 days
  * 20 hours
  * 49 minutes
  * 15 seconds

Tests:
  # This will change every second
  >>> result
  {'years': 42,
   'months': 7,
   'days': 28,
   'hours': 7,
   'minutes': 54,
   'seconds': 46}
"""


# Given
from datetime import datetime, timedelta


SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR

MONTH = 30.436875 * DAY
YEAR = 365.2425 * DAY


shift = int(8*YEAR + 3*MONTH + 9*DAY + 49*MINUTE + 15*SECOND)
birthday = datetime(1970, 1, 1, 0, 0, 0)