3.3. Datetime Time Deltas

3.3.1. Timedelta object

Shifting datetime objects:

from datetime import datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

between_dates = armstrong - gagarin

str(between_dates)         # '3021 days, 20:49:15'
between_dates            # datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)
between_dates.days         # 3021
between_dates.seconds        # 74955
between_dates.total_seconds()    # 261089355.0 (days * seconds per day + seconds)

3.3.2. Time Shift

3.3.3. Simple Shifts

Simple timedelta shifts:

from datetime import timedelta, datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin - timedelta(minutes=15)
# datetime.datetime(1961, 4, 11, 23, 45)

gagarin + timedelta(minutes=10)
# datetime.datetime(1961, 4, 12, 0, 10)

Simple timedelta shifts:

from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

armstrong - timedelta(hours=21)
# datetime.datetime(1969, 7, 20, 5, 56, 15)

armstrong + timedelta(hours=5)
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 7, 56, 15)

Simple timedelta shifts:

from datetime import timedelta, date


sputnik = date(1957, 10, 4)

sputnik + timedelta(days=5)
# datetime.date(1957, 10, 9)

sputnik - timedelta(days=3)
# datetime.date(1957, 10, 1)

Simple timedelta shifts:

from datetime import datetime, timedelta


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin + timedelta(weeks=2)
# datetime.datetime(1961, 4, 26, 0, 0)

gagarin - timedelta(weeks=3)
# datetime.datetime(1961, 3, 22, 0, 0)

3.3.4. Complex Shifts

Complex timedelta shifts:

from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

armstrong - timedelta(days=2, hours=21)
# datetime.datetime(1969, 7, 18, 5, 56, 15)

Complex timedelta shifts:

from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

duration = timedelta(
  weeks=3,
  days=2,
  hours=21,
  minutes=5,
  seconds=12,
  milliseconds=10,
  microseconds=55)
# datetime.timedelta(days=23, seconds=75912, microseconds=10055)

between_dates = armstrong - duration
# datetime.datetime(1969, 6, 27, 5, 51, 2, 989945)

3.3.5. Month Shifts

Subtract month from datetime:

from datetime import timedelta, date


MONTH = timedelta(days=30.436875)

gagarin = date(1961, 4, 12)
gagarin - MONTH
# datetime.date(1961, 3, 13)

Subtract month from datetime:

from calendar import monthlen
from datetime import timedelta, date


def month_before(dt):
  MONTH = monthlen(dt.year, dt.month)
  return dt - timedelta(days=MONTH)


gagarin = date(1961, 4, 12)
month_before(gagarin)
# datetime.date(1961, 3, 13)

3.3.6. Duration

Duration between two datetimes:

from datetime import datetime

SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR
MONTH = 30.436875 * DAY # Average days a month in solar calendar
YEAR = 365.2425 * DAY # Solar calendar

def duration(dt):
  years, seconds = divmod(dt.total_seconds(), YEAR)
  months, seconds = divmod(seconds, MONTH)
  days, seconds = divmod(seconds, DAY)
  hours, seconds = divmod(dt.seconds, HOUR)
  minutes, seconds = divmod(seconds, MINUTE)

  return {
    'years': int(years),
    'months': int(months),
    'days': int(days),
    'hours': int(hours),
    'minutes': int(minutes),
    'seconds': int(seconds),
  }


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

dt = armstrong - gagarin
# datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)

duration(dt)
# {'years': 8, 'months': 3, 'days': 8, 'hours': 20, 'minutes': 49, 'seconds': 15}

3.3.8. Assignments

Code 3.10. Solution
"""
* Assignment: Datetime Timedelta Duration
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Use data from "Given" section (see below)
  2. Calculate how many years passed between Gagarin's launch
    and Armstrong's first step on the Moon
  3. Assume:
    a. year = 365.2425 days
    b. month = 30.436875 days
  4. Result round to one decimal place
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)
  2. Podany jest czas, który upłynął między startem Gagarina a pierwszym krokiem Armstronga na Księżycu
  3. Uwzględnij założenie:
    a. rok = 365.2425 dni
    b. miesiąc = 30.436875 dni
  4. Rezultat zaokrąglij jednego miejsca po przecinku
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is float, \
  'Variable `result` has invalid type, must be a float'

  >>> result
  8.3
"""


# Given
from datetime import datetime, timedelta


DAY = 1
MONTH = 30.436875 * DAY
YEAR = 365.2425 * DAY

GAGARIN = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
ARMSTRONG = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

Code 3.11. Solution
"""
* Assignment: Datetime Timedelta Age
* Complexity: easy
* Lines of code: 6 lines
* Time: 11 min

English:
  1. Use data from "Given" section (see below)
  2. How old was Yuri Gagarin when he was launched to space?
  3. How old was Neil Armstrong when he made a first step on the Moon?
  4. Result round to full years
  5. Mind, that there are two different objects: `date` and `datetime`
  6. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)
  2. Ile miał lat Juri Gagarin kiedy wystartował w kosmos?
  3. Ile lat miał Neil Armstrong kiedy zrobił pierwszy krok na Księżycu?
  4. Rezultat zaokrąglij do pełnych lat
  5. Mind, that there are two different objects: `date` and `datetime`
  6. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(gagarin_age) is int, \
  'Variable `gagarin_age` has invalid type, must be a int'

  >>> assert type(armstrong_age) is int, \
  'Variable `armstrong_age` has invalid type, must be a int'

  >>> gagarin_age
  27

  >>> armstrong_age
  39
"""


# Given
from datetime import datetime, date


DAY = 1
MONTH = 30.436875 * DAY
YEAR = 365.2425 * DAY

GAGARIN_BIRTHDAY = date(1934, 3, 9)
GAGARIN_LAUNCH = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
ARMSTRONG_BIRTHDAY = date(1930, 8, 5)
ARMSTRONG_STEP = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

gagarin_age = ... # int: Gagarin's age when he was launched to space
armstrong_age = ... # int: Armstrong's age when he made a first step on the Moon


Code 3.12. Solution
"""
* Assignment: Datetime Timedelta Period
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Use data from "Given" section (see below)
  2. Given period is the time between Gagarin launch and Armstrong first step on the Moon:
    * 8 years
    * 3 months
    * 8 days
    * 20 hours
    * 49 minutes
    * 15 seconds
  3. Assume:
    a. year = 365.2425 days
    b. month = 30.436875 days
  4. Define `result: timedelta` representing given period
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)
  2. Podany jest czas, który upłynął między startem Gagarina a pierwszym krokiem Armstronga na Księżycu:
    * 8 lat
    * 3 miesięcy
    * 8 dni
    * 20 godzin
    * 49 minut
    * 15 sekund
  3. Uwzględnij założenie:
    a. rok = 365.2425 dni
    b. miesiąc = 30.436875 dni
  4. Zdefiniuj `result: timedelta` reprezentujące dany okres
  X. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść


Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is timedelta, \
  'Variable `result` has invalid type, must be a timedelta'

  >>> result
  datetime.timedelta(days=3022, seconds=24609)
"""


# Given
from datetime import timedelta


SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR
MONTH = 30.436875 * DAY
YEAR = 365.2425 * DAY

# 8 years
# 3 months
# 8 days
# 20 hours
# 49 minutes
# 15 seconds

result = ... # timedelta: representing given period


Code 3.13. Solution
"""
* Assignment: Datetime Timedelta Dict
* Complexity: easy
* Lines of code: 13 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Use data from "Given" section (see below)
  2. Given period `DATA` is the time between Gagarin launch and Armstrong first step on the Moon
  3. Assume:
    a. year = 365.2425 days
    b. month = 30.436875 days
  4. Define `result: dict[str, int]` representing period
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)
  2. Podany jest okres `DATA`, który upłynął między startem Gagarina a pierwszym krokiem Armstronga na Księżycu
  3. Uwzględnij założenie:
    a. rok = 365.2425 dni
    b. miesiąc = 30.436875 dni
  4. Zdefiniuj `result: dict[str, int]` reprezentujący okres
  X. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Given:
  * 8 years
  * 3 months
  * 8 days
  * 20 hours
  * 49 minutes
  * 15 seconds

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is dict, \
  'Variable `result` has invalid type, must be a dict'

  >>> result.keys()
  dict_keys(['years', 'months', 'days', 'hours', 'minutes', 'seconds'])

  >>> assert all(type(value) is int for value in result.values()), \
  'All elements in `result` must be an int'

  >>> result
  {'years': 8, 'months': 3, 'days': 9, 'hours': 6, 'minutes': 50, 'seconds': 9}
"""


# Given
from datetime import timedelta


SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR
MONTH = 30.436875 * DAY
YEAR = 365.2425 * DAY

DATA = timedelta(days=3022, seconds=24609)

result = {
  'years': ...,
  'months': ...,
  'days': ...,
  'hours': ...,
  'minutes': ...,
  'seconds': ...,
}